ŞUBELER ve BİRİMLER
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi  - Dahili no:122-190
 
a) Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine
getirmek ve takip etmek.
b) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde
sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin il
düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak.
c) Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin
ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.
ç) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve
tedbirleri almak.
d) Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine
uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
e) Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini
sağlamak.
f) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek
ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
g) İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin
sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
ğ) Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri
eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek.
h) Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
ı) İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
2. Özel Yataklı Sağlık hizmetleri Birimi - Dahili no:174
 
a) Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık
politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek.
b) Özel Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi,
evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin il
düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak.
c) Özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin
vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek
ç) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve
tedbirleri almak.
d) Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine
uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
e) Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü
uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip
Bakanlığa bildirmek.
f) Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini
sağlamak.
g) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek
ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin
sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
h) Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri
eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek.
ı) Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
i) İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
3-Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Birimi - Dahili no:171
a) İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında
çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili
meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
b) Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili oda
başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
c) Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yapmak,
ç) Gözlükçülerle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
d) Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek
e) Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme
cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek
f) Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
g) İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını
tutmak,
h) Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat
çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek,
denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,
i) Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin
kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
j) Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve
denetim hizmetlerini yürütmek,
k) Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve
gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
l) Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yapmak,
m) Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerini yürütmek
n) İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını
tutmak,
o) Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
p) İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
4-Ağız ve Diş Sağlığı Birimi - Dahili no:161
a) Toplum sağlığını etkileyen diş ve dişetlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik
araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak,
değerlendirmek,
b) Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, değerlendirmek,
personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite
birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, bakanlığa göndermek,
c) Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda
yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları
ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak,
ç) Tüm sağlık Kurum ve Kuruşların malzeme ve personel planlamasını yapmak,
ihtiyaçları tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak,
d) Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği, depolandığı
iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir
ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları
ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma,
nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,
e) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız ve
diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve
kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını
ve değerlendirilmesini sağlamak,
f) Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek,
g) Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel
sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi
uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak,
ğ) Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
h) İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 

ETKİNLİKLER
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Telefon Numarası : 2135000
Aydın Sağlık Müdürlüğü